Redaktorzy Serwisu Informacji Prawnej LEX dostrzegli rozbieżności czasowe między datami obwieszczeń Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustaw a datami ogłoszenia tych obwieszczeń w Dzienniku Ustaw. Wydawca zasygnalizował więc problem Marszałkowi Sejmu. Jednak Kancelaria Sejmu twierdzi, że za tę sprawę odpowiada organ wydający dzienniki ustaw.
Zdaniem autorów wystąpienia do Marszałek Sejmu, z  rozbieżności tych wynikają negatywne konsekwencje związane z ustawami uchwalanymi po datach sporządzenia obwieszczeń, a wchodzącymi w życie przed datami ogłoszenia tych obwieszczeń w Dzienniku Ustaw.
Reprezentatywnym przykładem takich negatywnych konsekwencji – czytamy w wystąpieniu - mogą być sytuacje związane z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw jednolitego tekstu ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182). Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w tej sprawie pochodzi z 14 listopada 2012 r., a z jego pkt 1 wynika, że tekst jednolity tej ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone przez 12 ustaw oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 listopada 2012 r.
Dziennik Ustaw zawierający tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej ogłoszony został w dniu 7 lutego 2013 r. A tymczasem ustawą z 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1544) zmieniono z dniem 1 stycznia 2013 r. art. 6 pkt 7 i art. 42 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej (zob. art. 13 i art. 21 ustawy zmieniającej z dnia 23 listopada 2012 r.). Z kolei ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548) zmieniono z dniem 1 stycznia 2013 r. art.37 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (zob. art. 4 i art. 15 ustawy zmieniającej z dnia 7 grudnia 2012 r.).
Zdaniem autorów wystąpienia do Marszałka Sejmu, konsekwencją tak znacznej rozbieżności czasowej między datą obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy a datą ogłoszenia tego obwieszczenia w Dzienniku Ustaw jest fakt, iż w tym czasie nie tylko zostały uchwalone, ale także weszły w życie dwie ustawy zmieniające ustawę o pomocy społecznej, których opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP nie uwzględnia. - Bardziej istotne jest jednak to, że ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod poz. 182 jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej nie odzwierciedla stanu prawnego obowiązującego w dniu jego ogłoszenia – napisał Jacek Żmuda, dyrektor Redakcji Produktów Elektronicznych  prowadzącego System Informacji Prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. - W tym przypadku, uprawnione wydaje się stwierdzenie, że ogłoszony w oficjalnym dzienniku urzędowym jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej w istocie wprowadza w błąd, co do rzeczywistego stanu prawnego – dodaje dyrektor Żmuda.
Do wątpliwości wydawcy Lex-a odniósł się Lech Czapla, szef Kancelarii Sejmu. W swoim piśmie stwierdza on, że obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstów ustaw są niezwłocznie po podpisaniu przez Marszałka Sejmu kierowane drogą elektroniczną do Rządowego Centrum Legislacji. W przypadku omawianej ustawy nastąpiło to 15 listopada 2012 roku i dokument powinien być przez ten organ niezwłocznie opublikowany. - Dlatego adresatem przedstawionych przez szefa wydawnictwa Wolters Kluwer Polska uwag powinien być prezes Rządowego Centrum Legislacji, a nie Sejm – czytamy w piśmie szefa Kancelarii. Dodaje on także, że pod koniec stycznia tego roku sygnalizował problem szefowi RCL. Z treści pisma szefa Kancelarii Sejmu nie wynika, czy prezes Rządowego Centrum Legislacji zareagował na te sygnalizację a także, czy zapowiedział jakieś zmiany w zasadach publikowania tekstów jednolitych aktów prawnych.