Informujemy, że tak jak dotychczas, każda osoba posiadająca dowód osobisty ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Niewymieniony z powodu zmiany danych dowód osobisty będzie unieważniony z urzędu w rejestrach prowadzonych przez organy gmin i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminach:

  • 3 miesięcy - w przypadku obywateli polskich zamieszkujących na terytorium kraju;
  • 4 miesięcy - w przypadku obywateli polskich zamieszkujących za granicą

licząc od dnia zaistnienia zmiany.

31 grudnia 2008 r. w Dzienniku Ustaw Nr 236 pod pozycją 1644 opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. z 2000 r. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.). Ponadto, kwestie unieważniania dowodów osobistych szczegółowo regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało nowe rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty, które w najbliższych dniach będzie przedmiotem prac Rady Ministrów.
Obowiązujące dotychczas przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 roku także nakładały na obywatela obowiązek wymiany dokumentu w sytuacji m.in. zmiany danych (np. zmiana imienia lub nazwiska), które zamieszcza się w dowodzie osobistym. Przepisy prawa w zakresie dowodów osobistych odnosiły się do kwestii jego wymiany, zwrotu lub utraty. Natomiast nie było przepisów wprost mówiących o procesie unieważniania dowodów osobistych z urzędu, np. w razie zmiany danych w dowodzie.
W chwili obecnej dowód osobisty podlega unieważnieniu w następujących sytuacjach:

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
  • z dniem zgonu jego posiadacza;
  • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
  • po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesięcy dla obywateli przebywających poza granicami kraju);
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Szczegółowe regulacje na temat procedury wymiany dowodu osobistego określała treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty, które -jak w chwili obecnej- nakazuje złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.