Pod apelem, który otrzymała w czwartek wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, swe podpisy złożyło 43 774. Apelują oni do posłów i posłanek o wprowadzenie istotnych poprawek do rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, mających na celu ochronę zwierząt.
- Stosunek społeczeństwa do zwierząt jest papierkiem lakmusowym tego, jakim jesteśmy społeczeństwem – mówiła Wanda Nowicka w Sejmie odbierając petycję.
Wicemarszałek skierowała pismo do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, w którym wnosi o przekazanie petycji wszystkim posłankom i posłom zasiadającym w Sejmie. Równocześnie petycja zostanie przekazana posłance Domiceli Kopaczewskiej, przewodniczącej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z wnioskiem o uwzględnienie zawartych w niej uwag i poprawek w trakcie prac komisji nad tym projektem.
Czytaj: Minister nauki zapowiada kompromis ws. badań na zwierzętach>>>

Osoby, które złożyły podpisy pod petycją wnoszą o:
- wyłączenie możliwości wykonywania procedur w celu kształcenia prowadzonego w szkołach ponadgimnazjalnych. Obecnie istnieją duże możliwości wykorzystania materiałów wideo oraz programów komputerowych, symulujących funkcjonowanie żywego organizmu, w związku z czym dopuszczenie wykonywania na zwierzętach procedur doświadczalnych celem kształcenia młodzieży jest niewytłumaczalnym i niepotrzebnym pogwałceniem zasady zastąpienia;
- wprowadzenie zakazu eksperymentów na zwierzętach naczelnych, zwierzętach dzikich oraz zwierzętach bezdomnych z wyłączeniem przypadków WYJĄTKOWYCH, na podstawie szczegółowego uzasadnienia naukowego;
- utrzymanie bezwzględnego zakazu wykonywania zabiegów uniemożliwiających zwierzętom poddawanym doświadczeniom wydawania głosu w czasie bolesnych procedur doświadczalnych oraz obecnych, dobrych regulacji dotyczących znieczulenia;
- jednoznaczne uregulowanie kwestii powtórnego eksperymentowania na dotkliwie skrzywdzonych zwierzętach, możliwość wykonania eksperymentu jedynie w WYJĄTKOWYCH wypadkach, na podstawie szczegółowego uzasadnienia i badania weterynaryjnego, w procedurze terminalnej, w której zwierzę nie odzyska przytomności;
- wprowadzenie zakazu stosowania procedur o najwyższym stopniu inwazyjności;
- wprowadzenie konieczności informowania o metodzie znieczulenia zwierząt w przypadku wykorzystania ich w tak zwanych procedurach uproszczonych;
- dopuszczenie prowadzenia badań w celu ochrony środowiska naturalnego JEDYNIE jeśli prowadzone są one w interesie zdrowia ludzi lub zwierząt;
- zapewnienie udziału w KAŻDEJ komisji etycznej, oceniającej wnioski o przeprowadzenie doświadczenia, minimum 3 przedstawicieli organizacji humanitarnej (nie gatunkowej) ochrony zwierząt (zgodnie z pierwszą wersją projektu ustawy z dnia 16.01.2014). Dopuszczenie do sytuacji, w której większość członków komisji etycznej stanowią eksperymentatorzy, jest oczywistym pogwałceniem zasady bezstronności;
- powołanie instytucji technicznych ekspertów, których opinii zasięgać mogą członkowie komisji etycznych przed wydaniem decyzji w kwestii zezwolenia na doświadczenie;
- wprowadzenie możliwości odwołania się od pozytywnej (dopuszczającej doświadczenie) decyzji komisji etycznej do Krajowej Komisji Etycznej. Brak takiej możliwości stanowi pogwałcenie konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności oraz jest rażącym pogwałceniem celu Dyrektywy i jej zasad przejrzystości i bezstronności. W obecnym porządku prawnym powyżej 95% zgłoszonych projektów jest akceptowanych;
- uregulowanie zasad współdziałania komisji etycznych i Inspekcji Weterynaryjnej. Zgodnie z projektem ustawy, komisje etyczne nie będą miały żadnej możliwości sprawdzenia tego, co dzieje się w instytucjach, którym zezwoliły na prowadzenie badań;
- wprowadzenie, zgodnie z Dyrektywą, wymogu powołania w jednostkach badawczych zespołu d/s dobrostanu zwierząt, składającego się co najmniej z posiadającego odpowiednie kwalifikacje pracownika oraz lekarza weterynarii, a w przypadku użytkowników – pracownika naukowego posiadającego odpowiednie kwalifikacje;
- wprowadzenie jawności ocen retrospektywnych projektów, wyników kontroli Inspekcji Weterynaryjnej w instytucjach zaangażowanych w doświadczenia oraz zbiorczych informacji statystycznych przekazywanych przez Krajową Komisję Etyczną do instytucji europejskich, informacji o stwierdzonych naruszeniach.
- Jednym z głównych celów systemu nadzoru etycznego nad doświadczeniami jest społeczna kontrola nad skalą i sposobem używania zwierząt w celach eksperymentalnych. Jawne i dostępne (jako informacja publiczna) powinny być zarówno dokumenty wskazujące na istotę i cele doświadczeń oraz sposób w jaki mają być w nim wykorzystane zwierzęta - napisano w petycji.