Ustawa 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 293) dostosowuje przepisy k.p.c. do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. TK w wyroku z dnia 22 listopada 2010 r. stwierdził, że przepisy pozwalające sądom nadawać klauzulę wykonalności bez wydania odrębnego postanowienia wydano z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Wyrok doprowadził do rozbieżności w praktyce sądów - niektóre zaczęły wydawać dodatkowe postanowienia, inne zostały przy dawnej praktyce. Ustawa usankcjonuje dawną praktykę i klauzula wykonalności będzie umieszczana na tytule egzekucyjnym.

Nowelizacja utrzymuje zasadę niewydawania odrębnych postanowień o nadaniu klauzuli wykonalności. W elektronicznym postępowaniu upominawczym klauzula wykonalności będzie pozostawiana wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności pozostanie w mocy do momentu wejścia w życie nowego (ale nie dłużej niż 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji). Nowe przepisy wchodzą w życie 10 kwietnia 2014 r.