EKUZ wydawana jest teraz,  na trzy miesiące w przypadku osób pracujących. W niektórych przypadkach czas ten może zostać wydłużony. Na sześć miesięcy otrzymują kartę osoby ubezpieczone: zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń). Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy otrzymają kartę EKUZ ważną dwa miesiące. Natomiast emeryci mogą dostać EKUZ na pięć lat. Kartę ważną do 6 miesięcy będą mogły otrzymać kobiety w ciąży lub porodu oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.