Radni uznali, że zatrudniony przez wójta radca prawny nienależycie obsługuje radę. Zobowiązali go do rozwiązania umowy z prawnikiem. Powołali się przy tym na art. 18 ustawy o samorządzie gminy stanowiący, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
Uchwałę zakwestionował wojewoda lubelski, uznając, że rada gminy przekroczyła swoje kompetencje. Z jego stanowiskiem zgodził się wspomniany sąd.
Zdaniem WSA, zawarcie i rozwiązanie konkretnej umowy na obsługę prawną z konkretną kancelarią prawną stanowi czynność, która mieści się w ustawowych zadaniach wójta, a w realizacji tych kompetnecji wójt jest całkowicie samodzielny.
(IIISA/Lu454/10)


Źródło:
Rzeczpospolita 14.02.2011.