Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada, że cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą stanie się jedną strefą inwestycji. Nowa regulacja pozwala na zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Dodatkowe punkty będą przyznawane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także za lokalizację w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia lub mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Premiowane mają być również przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Firmy mogą też liczyć na wsparcie w eksporcie.

Każda firma może liczyć na ulgi

Zgdonie z ustawą o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Przy czym preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Na wsparcie będą mogli liczyć inwestorzy współpracujący współpracujący z naszymi uczelniami, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Pod uwagę brane będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów).  Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów).

Nie ma ograniczeń terytorialnych

Wprowadzone przez nową ustawę odejście od ograniczeń terytorialnych ma przyspieszyć wydawanie decyzji o wsparciu (dotychczas wynosił on od pół roku do dwóch lat). Dzieki zmianom mikro, małe i średnie firmy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, ale tam gdzie im wygodniej.

Stare zwolnienia obowiązują

Firmy mające już zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 1994 r., będą zwolnieni z podatku do roku 2026. Jednocześnie do czasu zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych (czyli do 2026 r.) będzie możliwe wydłużenie czasu obowiązywania decyzji do 15 lat, w przypadku terenów obecnie objętych statusem SSE.

Rząd zapowiada, że wkrótce będą gotowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które określą szczegółowe kryteria (jakościowe i ilościowe) przyznawania ulg dla przedsiębiorców oraz przypisanie poszczególnych województw i powiatów poszczególnym zarządzającym obszarów, czyli dotąd funkcjonującym SSE. Jedna SSE będzie zarządzała kilkoma sąsiadującymi ze sobą obszarami/województwami.