W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności nadano brzmienie klauzuli wykonalności wyraźnie zaznaczając w § 21, iż w treści tej klauzuli należy oznaczyć numer PESEL wierzyciela i
dłużnika będącego osobą fizyczną. Brak w tym rozporządzeniu jakiegokolwiek przepisu przejściowego, ustalającego inne brzmienie klauzuli wykonalności dla spraw wszczętych przed 6 lipca 2013 r.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie regulaminu urzędowania sądów powszechnych - przesyłając odpis orzeczenia - sąd nie będzie musiał dla spraw sprzed 6 lipca 2013 r. podawać numeru PESEL. Ale zgodnie z rozporzadzeniem dotyczącym brzmienia kluzuli wykonalnosci - nadając tę klauzulę dla wszystkich spraw sąd będzie musiał wskazywać w niej numer PESEL i to nie tylko dłużnika, ale i również wierzyciela.
Jak stwierdza Stowarzyszenie Polskich Sędzów "Iustitia" odnalezienie tego numeru nie będzie problemem dla spraw wszczętych po 6 lipca, natomiast dla spraw sprzed 6
lipca jak najbardziej. Zauważyć trzeba, że w sprawach wszczętych i zakończonych przed 6 lipca 2013 r. sąd nie będzie miał numerów PESEL, co na etapie postępowania klauzulowego będzie oznaczało konieczność ustalenia tego numeru. Jeżeli więc przepis przejściowy znajduje sięw rozporządzeniu zmieniającym Regulamin pracy sądów, to identyczny przepis powinien zostać zamieszczony w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

Źródło: Dziennik Ustaw z 30 lipca 2013 poz. 859