W związku z uchwałą Rady Ministrów z 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia programu budowy dróg krajowych na lata 2011 - 2015, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważnia przetargi na budowę dróg, które już zostały zakończone lub trwają. Tłumaczy to cięciami budżetowymi, które uniemożliwiają zawarcie umów.
W przetargu na budowę drogi ekspresowej S7 z Radomia do granic województwa mazowieckiego, najkorzystniejszą ofertę złożyła hiszpańska firma (która potem złożyła odwołanie do KIO). Zamawiający nie dokonał formalnego wyboru oferty, a od 22 września 2010 r. w sprawie nie działo się nic. Po czterech miesiącach GDDKiA unieważniła przetarg, powołując się na przesłankę z art. 93 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zdaniem odwołującej się firmy, interesu publicznego nie należy utożsamiać z dysponowaniem środkami publicznymi, lecz z zaspokajaniem określonych potrzeb społecznych związanych ze stanem infrastruktury drogowej.
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przesłanki unieważnienia postępowania należy interpretować wąsko, ale zaznaczyła, że w przedmiotowym postępowaniu przesłanka unieważnienia postępowania została spełniona. Zmiana okoliczności miała bowiem charakter istotny i spowodowała, że prowadzenie postępowania lub wykonanie umowy nie leży już w interesie publicznym i nie można było jej wcześniej przewidzieć. Zdaniem Izby, pozbawienie zamawiającego (GDDKiA) środków na realizację inwestycji stanowi zmianę o istotnym charakterze, a zatem unieważnienie postępowania jest dozwolonym krokiem.
(KIO 606/11).

Źródło: Rzeczpospolita z 27 kwietnia 2011 r.