Czytaj: TSUE: Sąd Najwyższy ma ocenić, czy Izba Dyscyplinarna jest niezależna>>
 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej zwróciło się do szefowej Kancelarii Sejmu o przesłanie dokumentów związanych z procedurą powoływania przez Sejm sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. 
- Zgromadzenie zwraca się do Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej o przedstawienie i przesłanie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci złożonych w Kancelarii Sejmu w związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów (M.P. poz. 10) zgłoszeń oraz wykazów obywateli i wykazów sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 11a i art. 11b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r.. poz. 84 ze zm.), następnie wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 276), oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów, gdyż analiza tych dokumentów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej jest niezbędna w procesie opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów - czytamy w przyjętej w poniedziałek 25 listopada uchwale.

 


 

Wrocław: Niech SN szybko zdecyduje o statusie KRS

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej w uchwale przyjętej także 25 listopada, postanowiło - w związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. - wstrzymać się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy "organ funkcjonujący obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa, spełnia warunki niezależności od władzy politycznej określone w ww. wyroku". 
- W ocenie Zgromadzenia zachodzi obawa, że ww. organ nie spełnia warunków niezależności od władzy politycznej określonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi, że ww. organ nie jest wystarczająco niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej, może to oznaczać chaos prawny, gdyż przy udziale ww. organu powołano nie tylko sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, ale również ponad 300 sędziów sądów powszechnych, którzy wydali już około 70.000 orzeczeń. Mogą być one wadliwe - czytamy w uchwale.

Czytaj także: Olsztyn: Po wyroku TSUE sąd nakazał ujawnienie list poparcia do KRS >>
 

W Gdańsku i Poznaniu nie zaopiniują kandydatów

Natomiast Zgromadzenie Sędziów Okręgu Gdańskiego w przyjętej także 25 listopada uchwale zapowiada - w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. - wstrzymanie się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu gdańskiego.
Zdaniem autorów uchwały nowa Krajowa Rada Sądownictwa została powołana niezgodnie Konstytucją,  a więc w ocenie sędziów, nie wypełnia rzetelnie swojego zadania stania na straży niezawisłości sędziowskiej, m.in. publicznie poddając krytyce działania sędziów w obronie niezależności sądów. - Zachodzi też podejrzenie, że niektórzy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa brali udział w zorganizowanej akcji dyskredytowania sędziów, co łącznie sprawia, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie spełnia swojej roli wynikającej z art. 186 Konstytucji,  a powołanie na stanowisko sędziego za rekomendacją tego organu może tworzyć uzasadnioną wątpliwość co do niezawisłości sędziego - czytamy w uchwale. 

Także Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu przyjęło 25 listopada uchwałę w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu poznańskiego w związku wyrokiem TSUE.  - Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie spełnia swojej roli wynikającej z art. 186 Konstytucji RP, a powołanie na stanowisko sędziego za rekomendacją tego organu może tworzyć uzasadnioną wątpliwość co do niezawisłości sędziego - czytamy w uchwale. Jej autorzy stwierdzają, że ich odmowa opiniowania kandydatów na sędziów, których następnie KRS może rekomendować do powołania przez prezydenta, związana jest z troską o "o bezpieczeństwo prawne obywateli".