PKPP Lewiatan przypomina, że BUSINESSEUROPE, którego członkiem jest ta organizacja, stanowczo popiera stanowisko komisarz Reding w sprawie powództw zbiorowych. - Przypominamy, że Jednym z podstawowych argumentów przeciwko tej regulacji, są negatywne skutki, jakie rozwiązanie to spowodowałby w systemie ekonomicznym Unii Europejskiej - piszą autorzy opinii. Ich zdaniem, wiele kontrowersji budzi także celowość wprowadzania tego typu instytucji w Europie. Zdecydowana większość państw europejskich posiada już systemy prawne pozwalające poszkodowanym na dochodzenie swoich praw w przedmiotowej materii. Ponadto w praktyce może się okazać, iż skutkiem proponowanej instytucji będzie nie rekompensata szkód wyrządzonych z tytułu naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji, lecz zachęcenie do wymuszeń nienależnych odszkodowań od przedsiębiorców.
- Pragniemy jednak zauważyć, iż pomimo negatywnego stanowiska w sprawie roszczeń zbiorowych, jednym z priorytetowych celów BUSINESSEUROPE jest ochrona praw konsumenta. W ostatnich latach BUSINESSEUROPE popierało wszelkie efektywne, szybkie i opłacalne z finansowego punktu widzenia środki, umożliwiające konsumentom dochodzenie należnych im roszczeń. W związku z tym wdrożony został m.in. konstruktywny dialog z Komisją Europejską, dotyczący pozasądowych, tzw. alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów - czytamy w oświadczeniu.
PKPP Lewiatan zwraca również uwagę na fakt, iż obecnie mechanizmy w postaci mediacji, negocjacji, jak również sądownictwa polubownego są przedmiotem efektywnego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami w wielu państwach Unii Europejskiej. Jednocześnie należy podkreślić, iż metody te nie są dostatecznie wykorzystywane chociażby w Polsce. Najczęstszą tego przyczyną jest brak wiedzy osób znajdujących się w sporze, o korzyściach, jakie za sobą niesie mediacja czy arbitraż. Mając to na uwadze należy się zgodzić z poglądem, iż edukacja oraz promocja tychże regulacji winna się znaleźć w głównym kręgu zainteresowań podmiotów, którym zależy na pokojowym rozwiązywaniu konfliktów.
-
Jesteśmy zdania, że cele zakładane przez proponowaną regulację roszczeń zbiorowych można osiągnąć poprzez inne dostępne już narzędzia, a mianowicie: stworzoną ostatnio europejską szybką procedurę dla dochodzenia drobnych odszkodowań (the Small Claims Procedure - ESCP), Dyrektywę o Mediacjach czy właśnie ADR (alternatywne metody rozwiązywania sporów). Metody te, mogą zatem spełniać jeszcze większą rolę w wzmacnianiu bezpieczeństwa konsumentów, w szczególności, jeżeli chodzi transakcje elektroniczne, z uwagi na fakt, iż zapewniają szybsze a jednocześnie skuteczniejsze od pozwów (w tym zbiorowych) narzędzie rozwiązywania sporów - stwierdzają autorzy dokumentu. Dodają jednak, że z przyjemnością przyłącza się do dyskusji, której celem będzie wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego z korzyścią zarówno dla przedsiębiorców, jak również konsumentów. Jednocześnie wyrażają nadzieję, iż Ministerstwo Sprawiedliwości poprze ich postulaty w tej sprawie.