Ustawodawca uznał, że ocena sędziowska powinna zostać dopuszczona w szerszym zakresie, niż dotychczas. Podkreślił, że należy nią objąć nie tylko wysokość świadczenia, lecz również jego zasadność. Dlatego też sąd będzie mógł w szerszym zakresie korzystać z opinii biegłego.

Ograniczony zostanie obowiązek uzasadnienia orzeczenia - ograniczy się ono do wskazania podstawy prawnej, chyba że okoliczności sprawy wskazywać będą, że również inne kwestie, zwłaszcza sporne - wtedy sąd może sporządzić uzasadnienie.