Poza skróceniem okresu przedawnienia ustawa wprowadza również nowe zasady dotyczące roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Zgodnie z dodanym przepisem po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciw konsumentowi.

Ustawa wprowadza ponadto zmianę w art. 568 § 2 Kc, przyjmując iż w przypadku sprzedaży konsumenckiej używanych rzeczy ruchomych roczny termin przedawnienia roszczeń z rękojmi nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
O tym, co zmieni jeszcze nowelizacja kodeksu cywilnego czytaj tutaj.