Bartosz Przeciechowski urodził się w 1974 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a adwokatem jest od 2003 roku. Poprzednio był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. To także członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Na stanowisku dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie zastąpił Stanisława Estreicha.

Oprócz wyboru organów na nową kadencję, członkowie lubelskiej izby podjęli też uchwałę w której wyrazili swój sprzeciw wobec wszelkich form ograniczania prawa do sądu i wezwali do poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich. Lubelska adwokatura wyraziła też uznanie dla wszystkich adwokatek i adwokatów udzielających pro bono pomocy prawnej obywatelom zatrzymywanym podczas pokojowych protestów. Wyrażono wsparcie, uznanie i podziękowania dla aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara .

Członkowie izby w uchwale sprzeciwili się także „pośpiesznemu trybowi i wadom propozycji legislacyjnych, kierowanych do Sejmu bez dostatecznych konsultacji oraz bez wysłuchania uwag Adwokatury, powołanej do współdziałania w kształtowaniu prawa” i zaapelowali do organów legislacyjnych o „podejmowanie najwyższych starań na rzecz roztropnego stanowienia prawa”.