Autorzy wystąpienia przypominają, że stanowi ono realizację postulatu zgłoszonego na zorganizowanym przez HFPC spotkaniu „okrągłego stołu”, który poświęcony był problem prawnym dotykających osób bezdomnych. Interesariusze zebrani na spotkaniu zwrócili uwagę na braku koordynacji działań Rządu w obszarze wykluczenia, ubóstwa i bezdomności.

Czytaj: Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu przyjęty>>>

Pełnomocnik ds. osób wykluczonych działał przez krótki czas w rządzie Donalda Tuska w maju 2011 r. Potrzeba jego ponownego powołania wynika z faktu, że skala problemów społecznych wykluczenia, ubóstwa i bezdomności od wielu lat nie maleje.
Jak napisano w wystąpieniu, problemy społeczne związane z wykluczeniem, ubóstwem i bezdomnością mają charakter kompleksowy i wielowymiarowy, zaś obecne działania zmierzające do poprawy sytuacji osób bezdomnych, żyjących w ubóstwie czy wykluczonych mają charakter sektorowy z uwagi na konieczność ich realizacji w oparciu o ustawę o działach administracji rządowej. – Wspomniane problemy społeczne pozostają bowiem „we właściwości” Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, i wreszcie Ministra Gospodarki. Skutkuje to brakiem koordynacji, bądź brakiem wsparcia jednych działań przez drugie. Dobrym przykładem tego ostatniego zjawiska są wysiłki Ministra Pracy i Polityki Społecznej podejmowane w obszarze wychodzenia z bezdomności, dla których brakuje wsparcia ze strony Ministerstwa Zdrowia – czytamy w wystąpieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do premier Ewy Kopacz.

  LEX Navigator Postępowanie Administracyjne>>>