Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r., w której do fiskusa zwróciła się matka małoletniego, który choruje na mukowiscydozę. Jest on podopiecznym fundacji zbierającej środki z przekazywanego przez podatników 1 proc. podatku. Świadczenia polegające na dofinansowaniach leczenia i rehabilitacji w ramach funkcjonującego wydzielonego subkonta fundacja przekazuje na rzecz syna w ramach wykonywanych zadań z zakresu opieki i pomocy społecznej. Matka małoletniego, aby otrzymać pieniądze z subkonta wysyła do fundacji faktury za zakupione lekarstwa lub rehabilitację.

Zdaniem matki chopca, przysługuje jej zwolnienie z podatku dochodowego. Fiskus też tak uważa. Organ podatkowy przypomniał, że świadczenia finansowej i rzeczowej pomocy, które nie są przekazywane beneficjentowi przez fundację na podstawie umowy darowizny podlegają przepisom ustawy o PIT i stanowią dla beneficjenta przychód „z innych źródeł”. Wolne od podatku są jednak świadczenia z pomocy społecznej.

Ponieważ ustawa o PIT nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy o pomocy społecznej. Wynika z niej, iż również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej. Wobec tego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych o ile statut organizacji społecznej (pozarządowej) przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje i pomoc ta realizowana jest w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r., ITPB2/415-315/14/IB, LEX nr 231927

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego