Do Sejmu wpłynął wczoraj projekt ustawy o ratyfikacji podpisanego 16 maja 2012 r. protokołu zmieniającego umowę z Islandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Reykjaviku 19 czerwca 1998 r.

Zgodnie z obowiązującą obecnie umową, podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Republiki Islandii unika się przy zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego, która polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.

Metoda wyłączenia z progresją, którą wprowadzi protokół, polega zaś na tym, że osiągnięty dochód jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej.

Stosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego może być niekorzystne dla podatnika, gdy istnieją znaczące różnice w poziomie opodatkowania między krajem uzyskiwania dochodu a Polską. Jeżeli w Islandii stosowane są dużo wyższe progi podatkowe, a stawki podatkowe dla określonej wysokości dochodu są niższe niż w naszym kraju, podatnik rozliczający się z podatku w Polsce obowiązany będzie do dopłaty różnicy między podatkiem do zapłacenia a podatkiem zapłaconym za granicą. Przyjęcie metody wyłączenia z progresją całkowicie wyeliminuje ten problem.

Ponadto protokół wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych. Umowa rozszerzona została m.in. o przepisy umożliwiające żądanie informacji, nawet jeżeli drugie umawiające się państwo nie potrzebuje ich do własnych celów, oraz informacji znajdujących się w posiadaniu instytucji finansowych i banków.