W opinii UKNF, szerszy zakres danych przyczyni się do zwiększenia przejrzystości rynku finansowego, budując zaufanie panujące wśród jego uczestników. Wprowadzone od br. zmiany dotyczą zakresu i częstotliwości publikacji. Poszerzone zestawy danych prezentowane w cyklach miesięcznych na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w dziale Dane o rynku będą obejmować: dane strukturalne (liczba banków, sieć bankowa, zatrudnienie, struktura własnościowa i udziały), bilans (aktywa, pasywa, pozycje pozabilansowe), kredyty dla sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych (w tym: ze stwierdzoną utratą wartości), depozyty sektora niefinansowego i instytucji rządowych i samorządowych, należności i zobowiązania wobec sektora finansowego, rachunek zysków i strat, adekwatność kapitałowa (fundusze własne, wymogi kapitałowe, współczynnik wypłacalności), miary płynności (według wielkości sumy bilansowej), zobowiązania pozabilansowe oraz jakość portfela wg okresu przeterminowania.
Zagregowane dane miesięczne będą publikowane w terminie do 15. dnia drugiego miesiąca po okresie, którego dotyczą.

Opracowanie: Grzegorz Bieńdak,
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.knf.gov.pl, stan na 15 lutego 2011 r.