Nowy standard dotyczący leasingu IASB opublikowała na początku 2016 r. Standard wchodzi w życie z początkiem 2019 r., więc pozostawia jednostkom 3 lata na przygotowanie się do jego zastosowania. Będzie on zastępował dotychczasowy MSR 17. Nowy standard będzie miał bardzo duży wpływ na sprawozdanie finansowe. Nie będzie już bowiem podziału na leasing finansowy i leasing operacyjny. Będzie trzeba szczególnie uważać na ujęcie leasingów w bilansie.

Zgodnie z MSSF 16 jednostki będą zobowiązane określić stopę dyskontową dla każdej umowy leasingu, w tym również dla umów, które dotychczasowo były uznawane jako leasing operacyjny. W nowych przepisach będzie wprowadzony podział na umowy leasingu oraz umowy o świadczenie usług niemających charakteru leasingu. Nowy standard przewiduje uproszczenia w związku z umowami krótkoterminowymi, a także leasingu aktywów niskowartościowych

 Na początku 2017 r. IASB opublikowała artykuł związany ze wskazówkami ułatwiającymi przejście na nowe zasady. Konieczne jest zapewnienie sobie wystarczającej ilości czasu na zapoznanie się jednostek z opcjami ułatwień zawartymi w przepisach przejściowych oraz na wypracowanie nowego podejścia, a także wdrożeniu podjętych decyzji. Inwestorzy oczekują, że kwota zobowiązań z tytułu leasingu, która pojawi się w bilansie po wdrożeniu MSSF 16, nie powinna znacząco odbiegać od wykazanych obecnie pozabilansowych zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego, skorygowanych stopą dyskontową.