Nowe przepisy zakładają wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Chodzi tu o preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. Ma to pozwolić skuteczniej walczyć ze smogiem. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG ma być bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej.

Ustawa zakłada także przywrócenie regulacji umożliwiającej fakultatywne zarządzenie konwojowania wyrobów akcyzowych. Zmianie ulegną zasady opodatkowania ubytków w towarach akcyzowych. Chodzi o wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom. Konieczne będzie jednak udowodnienie ich naturalnego charakteru wynikającego z właściwości wyrobów. Zmiany umożliwią także określenie norm w zakresie magazynowania i przemieszczania piwa i wyrobów winiarskich w drodze rozporządzenia (zamiast ustalania ich każdorazowo przez naczelnika urzędu skarbowego).

Nowe przepisy wprowadzą również możliwość zastąpienia papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką podatku dokumentem w formie elektronicznej (e-DD).

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących dokumentu e-DD i przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym - moment i miejsce powstania >>