Tomasz Krywan, w komentarzu praktycznym opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego wskazuje na trzy istotne różnice między poprzednią i obecną definicją obiektu budowlanego. I tak od 28 czerwca 2015 r.:
1) wyłączone spod definicji obiektu budowlanego zostały urządzenia techniczne,
2) wyłączone spod definicji obiektu budowlanego zostały instalacje, które nie są instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
3) ustawodawca zrezygnował z przesłanki całości techniczno-użytkowej budowli tworzonej z instalacjami i urządzeniami na rzecz przesłanki zapewnienia przez instalacje możliwości użytkowania budowli zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zmiany te mogą się okazać o tyle istotne z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają jako budowle również urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jak zaś stanowi art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, przez urządzenia budowlane rozumie się urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W świetle tych przepisów do 27 czerwca 2015 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegały jako urządzenia budowlane tylko urządzenia budowlane, które nie stanowią części budynku lub budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, a więc tylko urządzenia budowlane znajdujące się na zewnątrz budynków. W świetle nowej definicji urządzenia budowlane w żadnych okolicznościach nie stanowią części budynków lub budowli, co może sugerować, że podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości także, jeżeli znajdują się wewnątrz budynków i budowli. Dotyczy to, przykładowo, znajdujących się wewnątrz budynków kotłów czy pieców przemysłowych.

Podobnie ma się rzecz w przypadku znajdujących się wewnątrz budynków instalacji, które nie należą do instalacji zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli instalacje takie stanowią urządzenia budowlane, w grę wchodzi uznanie, że od 28 czerwca 2015 r. jako budowle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Zobacz kiążkę "Najem nieruchomości a podatki" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Dodać jednak należy, że taka interpretacja zmian jest jedną z możliwych. W grę wchodzi również uznanie, że zmiana, o której mowa, nie wpłynęła na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Takie też stanowisko – co istotne - zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie z 5 maja 2015 r. (pismo to stanowi odpowiedź na interpelację poselską nr 32306). W piśmie tym przeczytać można, że „nowelizacja nie wpłynęła na zmianę charakteru urządzeń technicznych, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (urządzeń budowlanych). Zarówno w dotychczasowym jak i zmienionym stanie prawnym urządzenia budowlane, w rozumienia art. 3 pkt 9 u.p.b., to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W świetle przepisów budowlanych nie zmienił się również charakter instalacji znajdujących się wewnątrz obiektów budowlanych. Instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem były i będą traktowane jak części obiektu budowlanego, natomiast instalacje, które nie będą zapewniały możliwości użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem np. instalacje przemysłowe wewnątrz obiektu, nie powinny podlegać, tak jak w dotychczasowym stanie prawnym, reglamentacji przepisów Prawa budowlanego". W konsekwencji Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że „w związku z powyższym należy wskazać, że zakres opodatkowania budynków i budowli podatkiem od nieruchomości nie ulegnie zmianie".

Fragment komentarza Tomasza Krywana "Zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości" opublikowanego w Vademecum Głównego Księgowego