W przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu trwającej dłużej niż 6 miesięcy doradca jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Krajową Radę Doradców Podatkowych. Doradca, który zawiesił wykonywanie nie jest zobowiązany do uzyskiwania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji w okresie zawieszenia oraz posiadania ubezpieczenia OC. Obowiązek uzyskania punktów powstanie u doradcy z chwilą powrotu do wykonywania zawodu lub, w przypadku zawieszenia trwającego ponad 5 lat, na sześć miesięcy przed zakończeniem zawieszenia. Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w Zasadach Etyki Doradców Podatkowych. W okresie zawieszenia doradca ma obowiązek opłacania składek członkowskich w pełnej wysokości, tj. 80 zł miesięcznie.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych może skreślić doradcę podatkowego z listy na jego wniosek. Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym osoba skreślona z listy na swój wniosek może jednak być ponownie wpisana na listę, jeżeli od dnia skreślenia nie upłynęło więcej niż 5 lat i spełnia ona następujące warunki:

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;
- korzysta z pełni praw publicznych;
-jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.