Pytanie

Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną stawka podatku powinna się zmienić?

Podatnik (osoba fizyczna) wydzierżawił drugiej osobie fizycznej (prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kruszywa) część działki sklasyfikowanej jako użytki rolne klasa V. Podatnik złożył informację w sprawie podatku od nieruchomości z uwzględnieniem powierzchni gruntu zajętej przez dzierżawcę na działalność gospodarczą. W ciągu roku dzierżawca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jednakże na gruncie nie została dokonana rekultywacja.

Według jakich stawek powinien być opłacany podatek od gruntów?

Czy w dalszym ciągu wg stawki najwyższej?

Czy grunty powinny być zwolnione z uwagi na zawieszenie działalności i ich klasyfikację (RV)?

Odpowiedź

W związku z faktem, że dzierżawca gruntów rolnych zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, to przedmiotowe grunty przestały być zajęte na działalność gospodarczą. Skoro pozostają one gruntami rolnymi, to powinny być opodatkowane podatkiem rolnym. Nie podlegają już bowiem podatkowi od nieruchomości.

Uzasadnienie

Regulacje dotyczące podatku od nieruchomości zawarte są w przepisach ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l.

Natomiast regulacje dotyczące podatku rolnego znajdują się w ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym – dalej u.p.r.

Z przepisu art. 1 p.r., wynika, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Natomiast przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, zaś art. 2 ust. 2 u.p.o.l. zastrzega, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika zatem, że:

- użytki rolne zajęte na działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;

- użytki rolne nie zajęte na działalność podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.

- grunty niebędące użytkami rolnymi zawsze podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W związku z faktem, że dzierżawca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, to przedmiotowe grunty przestały być zajęte na działalność gospodarczą. Skoro pozostają one gruntami rolnymi, to powinny być opodatkowane podatkiem rolnym. Nie podlegają już bowiem podatkowi od nieruchomości.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów