W odpowiedzi na interpelację poselską nr 17438/13 minister finansów wyjaśnił kwestię zapłaty podatku od nieruchomości w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.

Minister, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych, zaznaczył, że nie ma podstaw dla zaniechania opodatkowania gruntów, budynków i budowli według stawek związanych z prowadzeniem działalności w okresie jej zawieszenia (por. wyrok z 3 kwietnia 2012 r., sygn. I SA/Bd 24/12). W okresie zawieszenia wykonywania działalności grunty, budynki i budowle nadal pozostają w posiadaniu przedsiębiorcy. Nie ma zatem uzasadnienia dla wyłączenia ich z kategorii przedmiotów opodatkowania.

Jednocześnie minister zaznaczył, że kwestia zastosowania niższych stawek w okresie zawieszenia działalności może zostać rozwiązana przez gminę. Rady gminy mają prawo do różnicowania stawek podatku od nieruchomości, uwzględniając sposób wykorzystania opodatkowanych przedmiotów. Gminy mogą określić w uchwale niższe stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w okresie zawieszenia działalności.