Obowiązek zawiadomienia dotyczy następujących danych:
- imienia i nazwiska,
- daty urodzenia,
- oznaczenia miejsca zamieszkania,
- oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),
- rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajów zatrudnienia,
- numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby,
- jako zmianę danych uznaje się również zawieszenie wykonywania zawodu.

Wzór zawiadomienia o zmianie danych można pobrać w serwisie internetowym KIDP (w panelu mDoradca). Należy pamiętać, że aktualizacja danych dokonana w formie elektronicznych nie jest wystarczająca. Aby skutecznie dokonać aktualizacji danych, wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać pocztą (lub elektronicznie, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do biura KIDP w Warszawie.

Niewypełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie ustawy o doradztwie i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.