Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 lipca 2015 r.

8 stycznia 2009 r. podatnik zawarł umowę pożyczki w formie aktu notarialnego, zgodnie z którą pożycza na kilka miesięcy 33 tys. zł. W tym samym akcie notarialnym pożyczkobiorca, w celu zabezpieczenia obowiązku zwrotu udzielonej mu pożyczki, przeniósł na podatnika lokal mieszkalny będący jego odrębną własnością. Podatnik zobowiązał się do powrotnego przeniesienia mieszkania niezwłocznie po spłacie pożyczki. Pożyczkobiorca nie zwrócił jednak zaciągniętej pożyczki przez co stracił możliwość odzyskania mieszkania. 7 stycznia 2011 r. podatnik sprzedał nieruchomość za 99 tys. zł. Cześć uzyskanych środków podatnik wykorzystał do udzielenia kolejnej, także niespłaconej, jak się później okazało, pożyczki, dzięki której nabył prawo do lokalu. W tym przypadku umowę pożyczki zawarł 24 stycznia 2013 r., a jej zwrot miał nastąpić najpóźniej do 24 lutego 2015 r.

Kwestią sporną było to, czy podatnikowi przysługiwało zwolnienie ze sprzedaży przejętego mieszkania. Podatnik uważa, że zwolnienie mu przysługuję, ponieważ wydatkował środki na cele mieszkaniowe i co ważne w terminie. Podatnik uważa, że skoro dokonał zbycia lokalu 7 stycznia 2011 r., to termin na wydatkowanie przychodu w celu skorzystania ze zwolnienia upłynął w dniu 31 grudnia 2013 r.

Fiskus się nie zgodził. Jego zdaniem, samo zawarcie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, tak jak w niniejszej sprawie, nie wywołuje skutków podatkowych na gruncie ustawy o PIT i nie może być uznane za nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Moment nabycia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki został przesunięty do czasu ostatecznego przeniesienia przedmiotu umowy przewłaszczenia. Powyższa okoliczność ziści się dopiero, gdy pożyczkobiorcy nie dokonają spłaty zaciągniętej pożyczki. Ostateczne przeniesienie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na podatnika nastąpiło więc 24 lutego 2015 r., tj. po upływie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskano środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Brak nabycia własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez podatnika we wskazanym okresie, powoduje więc utratę warunku do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 lipca 2015 r., sygn. akt IPTPB2/4511-195/15-5/KR

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł