Podatnik prowadził w ubiegłych latach działalność gospodarczą, którą zamknął. Był czynnym podatnikiem VAT i opłacił 152 zł z tytułu rejestracji. W tym roku rozpoczął nową działalność. Czy musi po raz kolejny uiścić opłatę rejestracyjną? Czy ponowne wniesienie opłaty jest niezbędne także w sytuacji, gdy podatnik jedynie zawiesił działalność i złożył VAT-Z?

Uiszczenie przedmiotowej opłaty skarbowej od potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT jest niestety konieczne.

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub jako "podatnika VAT zwolnionego". Czynność ta stanowi czynność urzędową podlegającą opłacie skarbowej w wysokości 170 zł (zob. poz. 16 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Przepisy u.o.s. nie przewidują, aby fakt likwidacji działalności gospodarczej w poprzednich latach wyłączał lub zwalniał z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT. W konsekwencji podatnik, o którym mowa w pytaniu, jest niestety obowiązany przedmiotową opłatę uiścić.

Przepisy prawa podatkowego nie znają ani nie określają skutków tzw. zawieszenia działalności (jedyny przypadek zgłoszenia czasowej przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej przewidują przepisy regulujące zasady opodatkowania podatkiem dochodowym według karty podatkowej). Dlatego też złożenie zgłoszenia VAT-Z równoznaczne jest nie ze zgłoszeniem zawieszenia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, lecz ze zgłoszeniem zaprzestania ich wykonywania (w uproszczeniu - zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej), zaś ponowne złożenie zgłoszenia VAT-R oznacza zgłoszenie rozpoczęcia wykonywania tych czynności, a nie odwieszenia ich wykonywania (w uproszczeniu - odwieszenia wykonywania działalności gospodarczej). Dlatego też również w takim przypadku konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT.