Firma zakupiła od Komendy Wojewódzkiej Policji grunt wraz z budynkami i budowlami. Jednocześnie spółka zawarła z komendą umowę użyczenia, na mocy której komenda do czasu fizycznego opuszczenia obiektu będzie pokrywała koszty podatku od nieruchomości od budynków i budowli, które w dalszym postępowaniu natychmiast zostaną wyburzone. Czy spółka nie wykazuje obiektów i nie płaci podatku od nieruchomości od tych gruntów obiektów, czy też jako właściciel wszystko wykazuje w deklaracji i płaci podatek, a potem Policja jej zwraca kwotę, którą zapłaciła na mocy umowy użyczenia? W umowie jest następujący zapis "podatek od nieruchomości będzie ponosił podmiot biorący do używania" - czyli Policja.

Skoro firma zakupiła już nieruchomość to formalnie ona jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby strony umówiły się, że korzystający (w tym przypadku Komenda Wojewódzka Policji), przez czas używania nieruchomości będzie zwracał właścicielowi wydatki, jakie ten ponosi w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości.
Zgodnie z wolą ustawodawcy zapisaną w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: 1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; 2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; 3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, b) jest bez tytułu prawnego. Istotnym przy tym jest to, że poza wymienionymi powyżej przypadkami sam fakt, że nieruchomość używana jest przez inny podmiot niż właściciel nie skutkuje zmianą podatnika podatku od nieruchomości; tj. zawarcie umowy cywilnoprawnej, na podstawie której nieruchomość niestanowiąca własności skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oddana jest w używanie nie powoduje zmiany podatnika podatku od nieruchomości (w szczególności nie kreuje taka umowa nowego podatnika - podmiotu faktycznie korzystającego z nieruchomości). W przypadku opisanym w treści pytania podatnikiem podatku od nieruchomości jest nowy właściciel gruntu i budynków. To właśnie na właścicielu spoczywają wszystkie obowiązki wynikające z faktu posiadania statusu podatnika (tj. obowiązek złożenia deklaracji, obowiązek zapłaty podatku itp.) Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby strony umówiły się, że korzystający (Komenda Wojewódzka Policji), przez czas używania nieruchomości będzie zwracał właścicielowi wydatki, jakie ten ponosi w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości, jednak nie czyni to korzystającego podatnikiem podatku od nieruchomości.