Może być ich najmniej 3, a maksymalnie 12, przy czym wysokość raty nie może być mniejsza niż aktualnie ustalona wysokość składki członkowskiej (czyli 80 zł.).

Aby uzyskać taką pomoc trzeba złożyć wniosek do Krajowej Rady Doradców Podatkowych, jednocześnie wpłacając kwotę stanowiącą minimum 25 proc. sumy zaległych składek. Uregulowanie tej należności należy udokumentować dowodem wpłaty dołączonym do wniosku i przesłać do Biura KIDP w Warszawie.

Wnioski rozpatrują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Izby. Po zapoznaniu się ze sprawą sporządzany jest plan spłaty zaległych składek członkowskich. Wnioskodawca może wskazać we wniosku preferowaną liczbę rat. Harmonogram razem z podaną wysokością rat jest przesyłany doradcy podatkowemu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia jego sporządzenia. Niewywiązywanie się przez doradca z planu spłaty lub bieżącego opłacania składek członkowskich powoduje natychmiastową wymagalność pozostałej do zapłaty kwoty z tytułu składek członkowskich.

Z kolejnym wnioskiem o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich nie można wystąpić wcześniej niż po upływie 4 lat od dnia złożenia poprzedniego wniosku w sprawie. Zasady rozkładania na raty zaległych składek członkowskich mogą być stosowane również wobec osób skreślonych z listy doradców podatkowych.