Pytanie

W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Spółka świadczy usługi transportowe i spedycyjne. Zatrudnia 60 kierowców w tym obywateli Ukrainy. Jeden ze wspólników posiada zezwolenie na posiadanie broni oraz ukończył wszystkie szkolenia, aby się nią posługiwać. Zakupił pistolet kaliber 9mm, naboje oraz szafę metalową (faktura na spółkę). Szafa znajduje się w jego gabinecie, a w szafie pistolet. Wspólnik twierdzi, że zakup szafy i pistoletu służy w celach obronnych. Spółka nie korzysta z służb ochroniarskich.

Czy zakup pistoletu i szafy można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Koszt zakupu pistoletu to 2500 zł. a szafy 1000 zł. Spółka prowadzi księgi handlowe, a wspólnicy rozliczają się na zasadach ogólnych.

Odpowiedź

Moim zdaniem nie ma przeszkód, aby do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wartość zakupionej broni. Jeśli faktycznie ma ona służyć np. ochronie warunków pracy, bezpieczeństwu pracowników itp., może być kosztem podatkowym. Trzeba jednak pamiętać, że to podatnik musi udowodnić zasadność zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f., czyli w katalogu wyłączeń.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup broni i związanych z nią akcesoriów. Trzeba jednak pamiętać, że poniesiony przez podatnika koszt musi spełniać warunki podane w powyższej definicji. Jeśli więc w tym przypadku broń będzie rzeczywiście służyła różnego rodzaju ułatwieniom w prowadzeniu działalności gospodarczej (np. ochronie warunków pracy, bezpieczeństwu pracowników, ochronie składników związanych z działalnością gospodarczą: trwałych i obrotowych itp.), wspomniany w pytaniu zakup można potraktować jako koszt uzyskania przychodów.

Jeden z sądów rozpatrywał przypadek zasadności zaliczenia w koszty podatkowe zakupu broni przez podatnika i zwrócił uwagę, że warunkiem takiego zaliczenia musi być jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a tym samym z przychodem z tej działalności. W wydanym wyroku czytamy: "Zarówno z decyzji zezwalającej na posiadanie broni, jak i z pisemnej informacji Komendy Policji wynika jednoznacznie, że wskazaną przez podatnika przyczyną, dla której ubiegał się o pozwolenie na posiadanie broni była wyłącznie chęć podnoszenia umiejętności strzeleckich. Podkreślić należy, że skarżący nie podał wśród okoliczności uzasadniających posiadanie broni konieczności zapewnienia sobie ochrony podczas transportowania utargów, a wydane pozwolenie dotyczyło tylko broni palnej sportowej przeznaczonej do celów strzelectwa sportowego. Nie można zatem przyjąć, iż wydatek poniesiony na broń służącą skarżącemu do uprawiania strzelectwa został poniesiony w celu uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obrotu towarowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi. W związku z czym organy podatkowe zasadnie nie uznały go za koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 22 ust. 1 [u.p.d.o.f.]." (wyrok WSA w Gdańsku z 25 lutego 2005 r., I SA/Gd 2083/01).

Jednak, w czasie ewentualnej weryfikacji, to podatnik musi udowodnić zasadność zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodów.

Dowiedz się więcej z książki
Prawna formuła kosztu podatkowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł