Wzrost zadłużenia w grudniu 2016 r. był głównie wypadkową finansowania deficytu budżetu państwa (+18,7 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-15,8 mld zł), przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego BGK (+3,0 mld zł) i różnic kursowych (-1,1 mld zł).

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem finansowania deficytu budżetu państwa (+46,3 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+12,6 mld zł), osłabienia złotego (+14,9 mld zł), wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+14,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych w 2017 r.

Od początku 2016 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 65,9 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się o 28,2 mld zł,