Sprawa dotyczyła ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości. Chodziło o podatniczkę i jej brata, którym sąd okręgowy zasądził 80 tys. zł z odsetkami ustawowymi, tytułem zachowku po zmarłym ojcu. W związku z brakiem zapłaty należności przez spadkobiercę podatniczka przystała na zwolnienie z długu w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (tzw. datio in solutum). Podatniczka oraz jej brat nabyli udziały w nieruchomości po połowie. Dług na dzień transakcji został wyliczony łącznie na kwotę ponad 216 tys. zł. Strony umowy w akcie notarialnym oświadczyły, że wierzytelność wygasła.

Podatniczka i jej brat sprzedali tą nieruchomość w następnym roku. Podatniczka zapytała jednak fiskusa czy za koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości można uznać wydatki na jej nabycie w wysokości wartości wierzytelności składającej się z należności głównej, odsetek oraz kosztów sądowych objętych wyrokiem sądu, która wygasła w wyniku przeniesienia na nią udziału we współwłasności nieruchomości w ramach datio in solutum.
Fiskus uznał, że tak. Zdaniem organu podatkowego przychód podatniczki ze zbycia udziału w nieruchomości, może być pomniejszony o koszty uzyskania, które poniosła w związku z nabyciem przedmiotowego udziału w nieruchomości. W przedmiotowej sprawie jest to wartość nominalna wierzytelności podatniczki, na którą składają się należność główna, odsetki oraz koszty procesu zasądzonych wyrokiem Sądu tytułem zachowku, stanowiąca wydatek na nabycie zbywanego udziału.

Reasumując, organ stwierdził, że sprzedaż udziału w nieruchomości, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, z uwagi na fakt, że nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału. Zatem, uzyskany z ww. tytułu dochód podlega opodatkowaniu. Kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o PIT, jest wartość nominalna wierzytelności podatniczki, na którą składają się należność główna, odsetki oraz koszty procesu zasądzonych wyrokiem Sądu tytułem zachowku, która wygasła w wyniku przeniesienia na podatniczkę udziału w nieruchomości w ramach datio in solutum, stanowiącej wydatek na nabycie zbywanego udziału w nieruchomości.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.08.2017 r., 0113-KDIPT2-2.4011.114.2017.1.KR, LEX nr 353702