Wyjątek dotyczy informacji PIT-11 przesyłanych do urzędów skarbowych w formie papierowej (dotyczy to podmiotów rozliczających mniej niż 5 pracowników). Takie informacje PIT-11 należy przesłać urzędom skarbowym do końca stycznia roku następującego po roku, za który informacja PIT-11 jest składana. W pozostałych przypadkach informacje PIT-11 należy przesyłać w standardowym terminie upływającym z końcem lutego roku następującego po roku, za który informacja PIT-11 jest składana.

Konsekwencje niezłożenia w terminie informacji predstawia Tomasz Krywan w poradniku "Odpowiedzialność karna skarbowa za niezłożenie w terminie informacji PIT-11" opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

Niezłożenie w terminie informacji PIT-11 jako czyn zabroniony

Niezłożenie (tj. nieprzesłanie ani nieprzekazanie) w terminie informacji PIT-11 stanowi czyn zabroniony w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Czyn ten jest popełniany zarówno wówczas, gdy informacja PIT-11 nie zostaje przekazana w terminie podatnikowi, jak również wówczas, gdy informacja PIT-11 nie zostaje złożona (przekazana) w terminie w urzędzie skarbowym. A zatem czyn zabroniony polegający na niezłożeniu w terminie informacji PIT-11 popełniają płatnicy obowiązani do przesłania informacji PIT-11, którzy:

  1. w ogóle nie sporządzą informacji PIT-11,
  2. sporządzą informację PIT-11, ale nie prześlą ani nie przekażą jej podatnikowi lub właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu,
  3. sporządzą informację PIT-11 i prześlą ją podatnikowi oraz właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu, lecz uczynią to z naruszeniem terminu do złożenia informacji PIT-11 podatnikowi lub urzędowi skarbowemu.

Zwrócić należy uwagę na sytuacje, w których czyn zabroniony polegający na niezłożeniu w terminie informacji PIT-11 popełniany jest ze względu na zmianę przepisów dokonaną 1 stycznia 2015 r.

Po pierwsze sytuacja taka może mieć miejsce, jeżeli nieuprawniony do tego płatnik prześle do urzędu skarbowego formularz informacji PIT-11 w formie papierowej. W takich przypadkach do złożenia w urzędzie skarbowym informacji PIT-11 nie dochodzi, a w konsekwencji – o ile w terminie w urzędzie skarbowym nie zostanie złożona informacja PIT-11 w formie elektronicznej - płatnik popełnia czyn zabroniony polegający na niezłożeniu w terminie informacji PIT-11.

Druga ze wskazanych sytuacji ma miejsce, jeżeli płatnik uprawniony do przesłania do urzędu skarbowego formularz informacji PIT-11 w formie papierowej pomyli termin przesłania informacji do urzędu skarbowego i informacje takie złoży w lutym roku następującego po roku, za który te informacje są składane (a nie do końca stycznia). Także w takich przypadkach dochodzi do popełnienia przez płatnika czynu zabronionego polegającego na niezłożeniu w terminie informacji PIT-11.

Osoby odpowiadające za niezłożenie w terminie informacji PIT-11

Do odpowiedzialności karnej skarbowej za niezłożenie w terminie informacji PIT-11 pociągnięci mogą być przede wszystkim będący osobami fizycznymi płatnicy. Ponadto do odpowiedzialności karnej skarbowej za niezłożenie w terminie informacji PIT-11 pociągnięte mogą także zostać osoby, które na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (o ile osobom tym można przypisać winę za niezłożenie w terminie informacji PIT-11).

Wysokość kary

Istnieją wątpliwości czy niezłożenie w terminie informacji PIT-11 stanowi wykroczenie skarbowe polegające na niezłożeniu w terminie deklaracji (tj. wykroczenie skarbowe, o którym mowa w art. 79 § 2 k.k.s.) czy też, co do zasady, przestępstwo skarbowe polegające na niezłożeniu w terminie informacji podatkowej (przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 80 § 2 k.k.s.).

Dominuje to drugie stanowisko. Jego przyjęcie oznaczałoby, że niezłożenie w terminie informacji PIT-11 stanowi, co do zasady, przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych. Oznacza to, że - zważywszy, iż najniższa liczba stawek dziennych wynosi 10, a w 2017 r. stawka dzienna wynosi od 66,67 zł do 26. 680 zł – kara grzywny za przestępstwo skarbowe polegające na niezłożeniu w terminie informacji PIT-11 wynieść może od 666,70 zł (66,67 zł x 10) do 4.802.400 zł (26.680 zł x 180).

Należy jednak zauważyć, że w przypadku mniejszej wagi czyn zabroniony polegający na niezłożeniu w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi informacji PIT-11 stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny. W przypadkach takich grzywna za niezłożenie w terminie informacji PIT-11 wynieść w 2017 r. może wynieść od 200 zł do 40.000 zł.

Wskazać przy tym należy, że wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie. Z powyższego wynika, między innymi, że niezłożenie w terminie informacji PIT-11 może w 2017 r. stanowić wykroczenie skarbowe tylko, jeżeli wynikająca kwota podatku od dochodu, który został lub powinien zostać wykazany w niezłożonej/niezłożonych w terminie informacji/informacjach PIT-11 nie przekracza 9250 zł.

Czynny żal

Osoby, które popełnią czyn zabroniony polegający na niezłożeniu w terminie informacji PIT-11, mogą skorzystać z tzw. czynnego żalu (osoby korzystające z tej instytucji nie podlegają karze za popełnione przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe). W tym celu muszą one zawiadomić urząd skarbowy o popełnionym czynie ujawniając jego istotne okoliczności. Zawiadomienie takie powinno zostać dokonane jak najszybciej, gdyż będzie ono bezskuteczne, jeżeli zostanie złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o niezłożeniu w terminie informacji PIT-11.