Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów stanowi iloraz całkowitej wartości wszystkich papierosów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i liczby tych papierosów. Całkowitą wartość oblicza się w oparciu o detaliczne ceny sprzedaży obejmujące wszystkie podatki. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oblicza się na podstawie danych z roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który te średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży są obliczane.

Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy stosuje się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów jest obliczana.

Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017 (M. P., poz. 1186).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów