Wynagrodzenie za utracony zarobek, o którym mowa w ww. art. 618b Kodeksu postępowania karnego, w istocie stanowi formę odszkodowania, rekompensaty za zarobek utracony. Odszkodowanie bowiem jest świadczeniem, którego celem jest naprawienie wyrządzonej szkody. W praktyce szkoda może obejmować stratę polegającą na ubytku w majątku – wskutek doznania tej straty poszkodowany staje się uboższy niż był dotychczas.

W związku z tym wypłacony świadkom w sprawach karnych zwrot utraconego zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie Policji - jako niewymieniony w katalogu odszkodowań wyłączonych ze zwolnienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie tego przepisu. Od powyższej kwoty płatnik nie oblicza, nie pobiera, nie wpłaca zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz nie sporządza informacji PIT dla świadków.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 czerwca 2013 r.