Spółka z o.o. posiada pełnomocnika, który zatrudniony jest na podstawie powołania. Kilka lat wcześniej osoba ta zatrudniona była na umowę o pracę. Aktualnie zatrudniona jest w innej Spółce, a w naszej jest tylko pełnomocnikiem i otrzymuje wynagrodzenie na podstawie powołania. Spółka nasza obchodzi w bieżącym roku jubileusz 20-lecia i przyznaje nagrody pracownikom w tym również pełnomocnikowi.
Czy wypłacona nagroda dla pełnomocnika będzie kosztem uzyskania naszej Spółki? Czy należy ją traktować jako darowiznę? Czy na wypłaconą nagrodę powinna Spółka wystawić PIT-8C, czy potraktować jako zwiększone wynagrodzenie w miesiącu wypłaty? Od wynagrodzenia dla pełnomocnika nie liczymy składek ZUS tylko podatek. A jak potraktować nagrodę?

Omawiane zagadnienie nie jest jednoznaczne, ale zdaniem autora odpowiedzi, nagroda powinna być zaliczona do wynagrodzenia pełnomocnika i rozliczona razem z innymi składnikami płacowymi.
Nagroda pozostaje w ścisłym związku z pełnieniem funkcji pełnomocnika - gdyby nie pełnienie tej funkcji nagroda ta nie zostałaby wypłacona. Tym samym uznać należy, iż kwota nagrody stanowi przychód z tytułu pełnienia funkcji pełnomocnika. Konsekwencją takiej kwalifikacji jest konieczność rozliczenia nagrody na zasadach analogicznych, jak w przypadku pozostałych przychodów z tego tytułu. Na dodatek zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Zasada ta powoduje, iż w przypadku, gdy płatnik ma wątpliwości, czy powinien pobierać podatek, czy też wystawić PIT-8C, bezpieczniej jest potrącić podatek.