Przychód z tytułu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia za sukces (success fee) powstaje z chwilą wykonania usługi, za którą jest należne.

W sytuacji gdy strony umowy ustaliły, iż usługodawcy przysługiwać będzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wystąpienia dodatkowych korzyści dla usługobiorcy, jako wynik działań usługodawcy a chwilą wykonania usługi, za którą należne jest dodatkowe wynagrodzenie za sukces jest data uprawomocnienia się pozytywnej decyzji administracyjnej lub ewentualnie data zaistnienia innych dodatkowych okoliczności umownych warunkujących prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za sukces „succes fee”, wówczas ten dzień należy przyjąć za moment powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, przychód powstanie z chwilą wykonania usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-919/11/PP.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl