Pytanie

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności wynajmuje mieszkanie w 2014 r. złożyła oświadczenie o opodatkowaniu w formie ryczałtu. Do listopada 2014 r. otrzymywała pieniądze. W grudniu 2014 r. zaprzestała wynajmu. Za 2014 r. złożyła zeznanie PIT-28. W 2015 r. nie złożyła żadnego oświadczenia, gdyż lokal nie był wynajmowany, brak przychodu. W maju 2015 r. lokal został wynajęty.

Czy osoba ta może rozliczyć przychód z najmu na zasadach ogólnych, a tym samym w koszty zaliczyć czynsz, opłaty za media, za ogłoszenia w internecie?

 

Odpowiedź

Ponieważ podatnik w stosownym terminie nie złożył w urzędzie skarbowym oświadczenia odwołującego wcześniej dokonany wybór formy opodatkowania, w 2015 r. przychody z najmu nadal będą opodatkowane według dotychczasowych zasad, czyli według ryczałtu ewidencjonowanego.

Uzasadnienie

Zasadniczo w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej, a nieruchomości, które zamierza wynajmować, nie stanowią składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, należy uznać, że źródłem przychodów jest tzw. najem prywatny.

Kwoty uzyskane przez wynajmującego w ramach takiej umowy klasyfikowane są dla celów podatkowych jako podlegające opodatkowaniu przychody. Dla ich opodatkowania niezbędne jest jednak podjęcie przez podatnika decyzji o jego formie. Wybór sprowadza się do dwóch opcji: zasad ogólnych według skali podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego.

Zasady ogólne według skali podatkowej są formą opodatkowania przysługującą każdemu wynajmującemu z mocy prawa. To powoduje, że decydując się na nią, w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z prywatnego najmu, podatnik nie musi o tym fakcie informować urzędu skarbowego – stanowi o tym art. 9a ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.

Natomiast w celu wyboru ryczałtu jako sposobu opodatkowania przychodów z najmu koniecznym jest złożenie w urzędzie skarbowym w ustawowym terminie pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania przychodów.

Zobacz książkę "Najem nieruchomości a podatki" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Zgodnie z art. 9 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dalej u.z.p.d., pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa takie oświadczenie nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal opodatkowuje najem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór ryczałtu jako sposobu opodatkowania przychodów z najmu jest ważny do odwołania.

Jak wynika z powyższego podatnik, który w 2014 r. opodatkowany był na ryczałcie również w 2015 r. przychody z najmu winien opodatkować według tej metody. W celu zmiany w 2015 r. zasad opodatkowania najmu prywatnego z ryczałtu na zasady ogólne winien w terminie 20 stycznia br. złożyć oświadczenie o wyborze tych zasad. Ponieważ takie oświadczenie odwołujące wcześniej dokonany wybór nie zostało złożone w stosownym terminie, w 2015 r. przychody z najmu powinny być opodatkowane według dotychczasowych zasad, czyli według ryczałtu ewidencjonowanego.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego