Uzupełnienie kręgu podmiotów zobowiązanych do współdziałania o sądy i państwowe osoby prawne oraz dookreślenie obecnie obowiązujących form współpracy zakłada nowe rozporządzenie regulujące współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z jednostkami zobowiązanymi.

Zgodnie z rozporządzeniem, współdziałanie takie odbywać się będzie w formie udostępniania informacji, koordynacji działań w sprawach związanych z obszarem właściwości kontroli skarbowej oraz zapewnienia pomocy o charakterze technicznym. Udostępnianie informacji następować ma na pisemny wniosek organu kontroli skarbowej, koordynacja działań możliwa będzie wyłącznie z inicjatywy organu kontroli, natomiast dla udzielenia pomocy technicznej wystarczający będzie pisemny wniosek inspektora lub pracownika.

Współpraca w zakresie udostępniania informacji, oprócz tradycyjnej formy przekazywania kopii lub odpisów dokumentów w formie papierowej, obejmować ma także udostępnianie dokumentów zapisanych w formie elektronicznej.

W sytuacjach wymagających natychmiastowego działania wprowadzona zostaje możliwość wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji lub udzielenia pomocy technicznej bez zachowania formy pisemnej. Tryb ten nakłada jednak na organ kontroli skarbowej, jej inspektora lub pracownika obowiązek potwierdzenia żądania w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyn, dla których niezwłoczne podjęcie czynności przez jednostkę współdziałającą było uzasadnione.

Podstawą wyrażenia zgody na udostępnianie informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ze zbiorów danych, rejestrów i ewidencji prowadzonych w tej formie przez jednostki współdziałające będzie wniosek organu kontroli skarbowej zawierający jego oświadczenie o posiadaniu systemu przetwarzania danych oraz zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych spełniających warunki określone w ustawie o kontroli skarbowej. W przypadku wystąpienia przeszkody dla udostępniania informacji tą drogą, jednostka współdziałająca będzie zobowiązana poinformować o tym organ kontroli ze wskazaniem przewidywanego możliwego terminu realizacji żądania.

W celu doprecyzowania sposobu i zakresu przekazywania informacji, zakresu koordynacji działań  oraz udzielania pomocy technicznej, organy kontroli skarbowej będą mogły zawierać porozumienia z jednostkami współdziałającymi.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi (Dz.U. Nr 93, poz. 540) wchodzi w życie 24 maja 2011 r.

Jolanta Mazur