W sprawie chodziło o kwestie związane z rejestracją dla celów podatku od towarów i usług i prawa do odliczenia VAT od podmiotu zarejestrowanego lub niezarejestrowanego.

Zaufanie jest podstawą
Sąd przypomniał, że w jednym z wystąpień Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że w demokratycznym państwie prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywatela. Obywatel powinien mieć możność układania swoich spraw w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji. Potwierdził to również Trybunału Konstytucyjnego w orzeczeniu z 24.05. 1994 r., sygn. K 1/94.

Zdaniem WSA organy podatkowe powinny ocenić, czy skarżąca wystawiając faktury VAT działała w złej wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzyści podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, czy też zaistniała sytuacja jest w istocie efektem niewłaściwego zastosowania prawa, co doprowadziło do błędnej rejestracji skarżącej dla celów VAT.

Wykładnia musi być kompleksowa
Sąd podkreślił, że wykładnia prawa podatkowego powinna mieć charakter kompleksowy, gdyż w wielu przypadkach samo brzmienie słów, przy pomocy których sformułowany został dany przepis, nie wystarcza dla ustalenia właściwej treści normy prawnej. Dodatkowo przy dokonywaniu wykładni należy mieć również na uwadze kontekst normatywny analizowanego przepisu prawa, w tym także uwzględniać fakt, że Polska od 1 maja 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej, co nakłada na sądy administracyjne obowiązek odpowiedniego uwzględniania również dorobku orzecznictwa TSUE dotyczącego kwestii podatkowych.
 

0867-7514_324.jpgPrzegląd Podatkowy >>