Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której małżonkowie złożyli w maju wspólne zeznanie podatkowe (PIT-36), a kilka dni później wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia. Naczelnik urzędu skarbowego umorzył wywołane wnioskiem postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość i wezwał wnioskodawcę do złożenia korekty zeznania i rozliczenia się indywidualnie. Stwierdził, że nie mógł on skorzystać ze wspólnego opodatkowania z małżonką, bez zachowania terminu do złożenia deklaracji podatkowej, a następnie określił mu zobowiązanie podatkowe w PIT. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu utrzymał tę decyzję w mocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przypomniał, że niezłożenie wniosku o wspólne opodatkowanie w terminie skutkuje utratą prawa do tego sposobu opodatkowania. Z akt sprawy wynikało natomiast, że skarżący złożył zeznanie po terminie, a dopiero trzy dni później wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Decyzja o wspólnym opodatkowaniu ograniczona terminem

Rozstrzygnięcia organów podatkowych nie podważył również sąd odwoławczy.

NSA przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie, między którymi przez cały rok podatkowy istniała wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim mogą na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, zostać opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Zeznanie musi być jednak złożone, zgodnie z art. 6 ust. 10 i art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, w zawitym terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zarówno niezłożenie wniosku, jak też złożenie wniosku po terminie nie wywoła skutków o jakich mowa w powołanym art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. Sąd podkreślił, że przyjęcie odmiennego stanowiska, proponowanego przez skarżącego prowadziłoby do sytuacji, w której powołany przepis byłby zbędny, a wyboru sposobu opodatkowania można byłoby dokonywać poprzez korektę deklaracji podatkowej aż do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Korekta po terminie jest nieskuteczna

W realiach sprawy zeznanie podatkowe (PIT-36) wraz z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów skarżący złożył 23 maja, a więc trzy tygodnie po upływie ustawowego terminu. To, że zdawał sobie sprawę z uchybienia potwierdza fakt, że zwrócił się kilka dni później do naczelnika urzędu skarbowego o przywrócenie terminu do złożenia deklaracji. Nie udało mu się jednak wykazać, że w korespondencji kierowanej do urzędu skarbowego (przed upływem terminu) zawarte było zeznanie podatkowe obojga małżonków wraz z wnioskiem o łączne opodatkowanie.

NSA odrzucił możliwość korekty (uzupełnienia) złożonej deklaracji podatkowej o wniosek o wspólne opodatkowanie, po upływie ustawowego terminu do rozliczenia się z fiskusem. Skuteczne będzie bowiem tylko złożenie dostatecznie jasnego, czytelnego oświadczenia woli o wyborze przez podatnika danej formy opodatkowania w zakreślonym ustawowo terminie. Uchybienie temu terminowi niezależnie od przyczyn i motywacji wyklucza skorzystanie z uprzywilejowanej metody opodatkowania.

Wyrok NSA w Warszawie z 2 marca 2018 r., II FSK 534/16

Podstawy finansów i prawa finansowego Anna Jurkowska-ZeidlerPodstawy finansów i prawa finansowego >>

 
X

PIT


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu PIT? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>