Podatnik nabył zespół składników majątkowych i zobowiązań stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a następnie rozpoznał dodatnią wartość firmy, zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 

Elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa były kontrakty na budowę systemów oddzieleń przeciwpożarowych. Podatnik przejmując zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wszedł w prawa i obowiązki strony tych kontraktów. Natomiast wynagrodzenie z tytułu przeniesienia kontraktów zostało ustalone jako równe wartości rynkowej, co przy  kalkulacji wartości firmy pomniejszyło cenę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym podatnik miał wątpliwość, czy wartość firmy obejmuje wartości kontraktów i dlatego wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej.
 

Zdaniem podatnika cena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w części odpowiadającej skalkulowanej wartości przejętego kontraktu stanowi koszt uzyskania przychodu, który winien zostać potrącony w momencie uzyskania przychodu z tytułu przejętego kontaktu. Swoje stanowisko opierał na poglądzie, według którego skutki nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie powinny się różnić od skutków, jakie ustawa na zasadach ogólnych wiąże z nabyciem poszczególnych składników majątkowych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Ponadto podatnik twierdził, że zawarta w art. 16 g ust. 2 ustawy o CIT metodologia ustalenia wartości firmy ma jedynie zapewniać, aby wartość tego samego składnika majątkowego nie została rozpoznana podwójnie jako koszt.


Organ w interpretacji indywidualnej stwierdził, że kontrakty powinny być zaliczone do aktywów przez podatnika. Natomiast wszystkie składniki majątkowe, stanowiące aktywa, powinny być uwzględniane przy wyliczaniu wartości firmy. W konsekwencji wartość kontraktów, nie może zostać rozliczona jako koszt uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od dodatniej wartości firmy, ponieważ obniża ona wartość firmy ustaloną według przepisu art. 16g ust. 2 i ust. 3 ustawy o CIT.
Organ podkreślił, że ustawodawca ściśle sprecyzował w jaki sposób należy ustalić wartość firmy. Ustawa stanowi o odniesieniu tej wartości w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne, to część ceny nabycia przedsiębiorstwa związana z przejęciem opisanych kontraktów powinna być uwzględniana przy wyliczaniu wartości firmy. Nie ma natomiast możliwości odniesienia w koszty podatkowe tej części ceny, która będzie stanowić wartość godziwą kontraktów, które są uznane w prawie bilansowym za składnik aktywów korzystającego.
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 891/15) poparł wszystkie wywody organu interpretacyjnego. Sąd stwierdził, że mając do czynienia z nabyciem przedsiębiorstwa, co do którego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują uwzględnienie takiego wydatku w kosztach podatkowych jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne dodatniej wartości firmy, nie można wywodzić, aby nabywca przedsiębiorstwa miał prawo do odrębnego uwzględniania w kosztach podatkowych wydatków na poszczególne składniki majątkowe tego przedsiębiorstwa.
 

Podatnik, nie zgodził się z tą argumentami i wniósł skargę kasacyjną.
 

Naczelny Sąd Administracyjny 1 grudnia 2017 r. (II FSK 636/16) oddalił jednak skargę podatnika. Sąd wyraził jednocześnie zrozumienie dla podatnika, że ten chciałby doprowadzić do zbilansowania kosztów. Jednak sąd drugiej instancji podzielił argumentację organu interpretacyjnego i WSA. Sąd podkreślił, że ustawodawca przewidział mechanizm określony w art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, który w tej sprawie odnosi się do wszystkich elementów zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 


Anna Olbrych