W maju 2013 r. podatnik nabył dwa nowo wybudowane apartamenty. Istota sporu sprowadza się do ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. W ocenie podatnika, fiskus powinien winien ustalić wymiar podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2014 r.

Zdaniem fiskusa fakt wejścia w posiadanie nieruchomości stanowi okoliczność powodującą powstanie obowiązku podatkowego od pierwszego dnia miesiąca następnego, czyli w tej sprawie od 1 czerwca 2013 r.

To czy tzw. "odroczony" moment powstania tego obowiązku można odnosić jedynie do podmiotów, które wybudowały budynek lub budowlę, czy również do tych podmiotów, które w roku zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania nabyły ten nowo wybudowany budynek lub budowlę jest od wielu lat przedmiotem sporu.

WSA w Szczecinie, do którego trafiła sprawa, podzielił stanowisko podatnika. Zdaniem Sądu, brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla przyjęcia, iż preferencyjne podatkowo traktowanie nowo powstałych budynków lub budowli może mieć miejsce wyłącznie w stosunku do podmiotu, który je wybudował lub przed zakończeniem budowy użytkuje.

Taka wykładnia wprowadza element podmiotowy, którego art. 6 ust. 2 u.p.o.l. nie zawiera. Mechanizm ulgowego traktowania na gruncie podatkowym, polegający na odroczeniu momentu powstania obowiązku podatkowego do 1 stycznia roku następującego po roku, w którym powstał dany obiekt dotyczy nowo powstałych budynków i budowli. Okolicznością rozstrzygającą o powstaniu obowiązku podatkowego zarówno u zbywcy, jak również u nabywcy jest istnienie budowli albo budynku. Jest to stan obiektywny całkowicie oderwany od podmiotu władającego przedmiotem opodatkowania.

Ustawodawca nie przewidział możliwości odmiennego traktowania podmiotów nabywających nieruchomość od tych, którzy nieruchomość sami wybudowali. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby do nieznajdującego oparcia w przepisach prawa nierównego traktowania podatników.

Wakacjami podatkowymi objęte zostały tylko takie budynki (budowle), które posiadają przymiot "nowości", niezależnie od tego, kto je wybudował, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca.

Zatem wbrew stanowisku fiskusa, w stanie faktycznym niniejszej sprawy obowiązek podatkowy w odniesieniu do podatnika powstał w sposób przewidziany w art. 6 ust. 2 u.p.o.l., tj. z dniem 1 stycznia 2014 r., bowiem jak wynikało z akt podatkowych, ww. budynek został oddany do użytkowania 4 marca 2013 r.

Wyrok WSA w Szczecinie z 27 lutego 2014 r., I SA/Sz 1222/13

Opracowanie pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego