Podatek od wydobycia niektórych kopalin należy do grupy danin nakładanych od wielkości wydobycia. Będzie on pobierany na podstawie wzorów (ustalonych osobno dla miedzi oraz srebra), w których brane są pod uwagę wartość rynkowa danego minerału oraz kurs dolara amerykańskiego do złotówki.

Z opinii przygotowanej przez Biuro Legislacji Kancelarii Senatu wynika, że, przyjęte w ustawie przepisy dotyczące stawek podatku stoją w sprzeczności z konstytucyjnym wymogiem regulacji tej materii w ustawie.

Przyjęta w ustawie konstrukcja stawki podatku uzależnia bowiem jej wysokość od średnich cen tony miedzi oraz kilograma srebra ogłaszanych, w drodze obwieszczenia ministra finansów do 10 dnia każdego miesiąca, wyrażonych w złotych, na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz odpowiednio średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi oraz srebra na rynkach światowych, wyrażonej w dolarach amerykańskich.

Takie uregulowanie stawek podatku powoduje, że ich wysokość zależy w istocie nie od uregulowań ustawowych, ale od zdarzeń niepewnych.