Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu są obowiązane, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu złożyć, do Komisji Egzaminacyjnej, wniosek o dopuszczenie do egzaminu i wnieść opłatę za egzamin, która chwili obecnej wynosi 900 zł.