Firma dostała od kontrahenta z UE fakturę za usługi brokerskie. Faktura wystawiona jest z datą 26 luty, a związana jest ze sprzedażą styczniową jak i z lutową.
Za jaki okres należy ująć ją w deklaracji VAT: styczeń, czy luty?
Jeżeli w analizowanym przypadku usługa rozliczane jest w cyklu dwumiesięcznym, to podatnik winien wykazać import usług wraz z końcem lutego.
Jak wnioskuję z treści pytania, jego autor nie ma wątpliwości co do tego, iż zobligowany jest do wykazania i rozliczenia importu usługi brokerskiej. I słusznie. Należy zatem wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Uwzględniając przedmiot oraz okoliczności wykonania świadczenia, jak również status uczestników transakcji, należy przyjąć, iż miejsce opodatkowania usługi wyznaczone jest poprzez regulacje art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. To oznacza, że definiując moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług należy odwołać się do przepisów art. 19 ust. 19a u.p.t.u. Według takiego, w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b u.p.t.u., stanowiących import usług, a za które podatnik nie dokonał wcześniej zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:
1) usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;
2) usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.
To oznacza, że jeżeli w analizowanym przypadku usługa rozliczane jest w cyklu dwumiesięcznym, to podatnik winien wykazać import usług wraz z końcem lutego (czyli należałoby w całości wykazać import usług w deklaracji za luty). Gdyby jednak cykl rozliczeniowy był miesięczny, podatnik musiałby "rozbić" import usługa na dwie części i odrębnie opodatkować nabycie usługi za styczeń (z końcem stycznia) i za luty (z końcem lutego).
Jeżeli usługa nie miałaby charakter okresowego (nie byłaby rozliczana w okresach rozliczeniowych), wówczas, ze względu na to, iż z faktury wynika, że została zrealizowana z końcem lutego, import usług musiałby być rozliczony wraz z końcem tego miesiąca (czyli należałoby w całości wykazać import usług w deklaracji za luty).