Podatnik (PKPiR) prowadzi szkołę języków obcych, wystawia rachunki za okres semestru lub za 2 miesiące "z góry", najczęściej sposobem płatności jest gotówka w dniu wystawienia rachunku.
Kiedy powinien identyfikować przychód do opodatkowania w przypadku np. faktury wystawionej 10 grudnia 2009 r. za lekcje w grudniu 2009 r., styczniu 2010 r. oraz lutym 2010 r.?
Przychód powstanie w dacie otrzymania płatności z góry lub - jeśli będzie wcześniejsza - w dacie wystawienia faktury.
Stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
Jedynie jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
Natomiast na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f., do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.
Kurs języka obcego trwa przez kilka miesięcy, a zatem usługę można uważać za wykonaną dopiero po zakończeniu semestru (lub innego okresu, za który jest ustalona opłata). Gdy nabywca płaci za kurs z góry, przed jego rozpoczęciem lub na początku okresu, w jakim zobowiązał się prowadzić zajęcia za ustaloną opłatę, mamy do czynienia z przychodem ustalanym w dniu uregulowania należności - nie jest to bowiem zaliczka, lecz płatność z góry. Jeżeli podatnik wystawi fakturę sprzedaży przed otrzymaniem wpłaty, datą powstania przychodu będzie data wystawienia faktury.