W jaki sposób należy wykazać leasing samochodu od leasingodawcy szwedzkiego od 1 stycznia 2010 r.? Czy będzie to import usługi, do której trzeba będzie wystawić fakturę VAT wewnętrzną? Czy data wystawienia takiej faktury, to data wystawienia faktury przez leasingodawcę, czy wyznaczony termin zapłaty? Czy inne usługi związane z leasingiem, tj. przeglądy, ubezpieczenia, naprawy dokonane w Szwecji też będą importem usług z koniecznością wystawienia faktur wewnętrznych? Z jaką datą należy wystawić takie faktury do ww. usług?
Od 2010 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., na podstawie ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504), leasing samochodu będzie podlegał opodatkowaniu według reguły ogólnej w miejscu siedziby usługobiorcy, czyli w Polsce - art. 28b ust. 1 u.p.t.u. w brzmieniu od 1 stycznia 2010 r. Zatem wystąpi tu obowiązek "samonaliczenia" podatku przez nabywcę poprzez wystawienie faktury wewnętrznej z podatkiem należnym będącym jednocześnie podatkiem naliczonym do odliczenia.
Fakturami wewnętrznymi jest dokumentowany m.in. import usług (art. 106 ust. 7 u.p.t.u.).
Przepisy u.p.t.u. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), nie wskazują jednoznacznie terminu wystawienia faktury wewnętrznej.

Należy tu jednak zastosować analogicznie zasady dotyczące faktur. Zatem fakturę wewnętrzną należy wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Z art. 19 ust. 19 u.p.t.u. wynika, że do identyfikacji momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług należy zastosować takie same zasady, jak gdyby podatnik sam świadczył daną usługę. W myśl przepisu art. 19 ust. 13 pkt 4 u.p.t.u. z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnych charakterze, obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego na umowie lub fakturze. Dlatego też należy uznać, że odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących faktur oznacza w przypadku terminu wystawienia faktury wewnętrznej, iż termin ten (siedmiodniowy) rozpoczyna swój bieg z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.
Analogicznie postąpić należy w przypadku nabycia usług związanych z leasingiem w zakresie wskazanym w pytaniu.