Pytanie

Prowadzimy między innymi kantory wymiany walut, sprzedaż ewidencjonujemy za pomocą kasy fiskalnej.
Czy na kasie fiskalnej i w rejestrze sprzedaży VAT powinniśmy ewidencjonować całą należność za sprzedane waluty, czy tylko z różnicę między ceną zakupu i sprzedaży walut?

Odpowiedź

Dobrowolnie ewidencjonując świadczenie usług (transakcje) wymiany walut za pomocą kasy rejestrującej (świadczenie tych usług jest bowiem zwolnione z obowiązku ewidencjonowania) powinniście Państwo ewidencjonować wyłącznie różnicę między ceną sprzedaży i zakupu walut (powiększoną ewentualnie o prowizję lub inne dodatkowe opłaty, jeżeli są pobierane), a nie całą należność za sprzedane waluty. Podobnie ma się rzecz, jeżeli chodzi o ujmowanie świadczenia usług (transakcji) wymiany walut w ewidencji VAT oraz w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

Uzasadnienie

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że świadczone przez kantory usługi wymiany walut nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących. Usługi te klasyfikowane są na gruncie PKWiU w grupowaniu o symbolu 66.12.13.0 (grupowanie to obejmuje usługi wymiany walut), a więc do usług finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU 64-66), które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 23 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382). Odpowiednie zastosowanie ma w tej kwestii interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 sierpnia 2012 r. (ILPP2/443-536/12-4/AD), w której czytamy, że "Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, obrotów z tytułu świadczonych usług kantorów wymiany walut sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 66.12.13.0, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności".

Brak obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług wymiany walut nie oznacza jednak zakazu takiego postępowania. Wyjaśnić w związku z tym pragnę, że w wyroku z 21 stycznia 2010 r. (I FSK 1847/08) NSA orzekł, że "w transakcjach obrotu walutami, w których żadne opłaty i prowizje nie są naliczane, podstawę opodatkowania stanowi zrealizowany wynik (zysk brutto), przy uwzględnieniu ceny nabycia walut przez podatnika od usługobiorcy w danym okresie". Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2012 r. (ILPP2/443-1006/12-4/AK) wyjaśnił, że "podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest ogólny dodatni wynik transakcji w danym okresie z tytułu transakcji zakupu i sprzedaży walut. Wobec powyższego, obrót z tytułu świadczenia usług wymiany walut to różnica pomiędzy ceną zakupu, a ceną sprzedaży danej waluty obcej".

W związku z tym dobrowolnie ewidencjonując świadczenie usług (transakcje) wymiany walut za pomocą kasy rejestrującej powinniście Państwo ewidencjonować wyłącznie różnicę między ceną sprzedaży i zakupu walut (powiększoną ewentualnie o prowizję lub inne dodatkowe opłaty, jeżeli są pobierane), a nie całą należność za sprzedane waluty. Podobnie ma się rzecz, jeżeli chodzi o ujmowanie świadczenia usług (transakcji) wymiany walut w ewidencji VAT oraz w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.