Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się gmina, która jest właścicielem 100 proc. udziałów w spółce z o.o. Do spółki gmina wniosła aport w postaci sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Podwyższono też kapitał zakładowy spółki. Spółka z o.o. została jednak zobowiązana zapłacić gminie podatek VAT należny od transakcji wniesienia aportu.

Powstała jednak wątpliwość co do podstawy opodatkowania podatkiem VAT w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki przez gminę. Gmina uważa, że podstawą opodatkowania na fakturze jest suma wartości przedmiotu aportu oraz kwoty pieniężnej (odpowiadająca kwocie podatku VAT), którą spółka była zobowiązana zapłacić na rzecz gminy, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.

Fiskus się nie zgodził. Organ wskazał, że w przypadku wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki nie powstanie kwota należna (cena) w zamian za przedmiot wkładu. Ekwiwalentem dla wnoszącego będzie w tym przypadku wartość udziałów (akcji) otrzymanych w zamian za ten wkład. Fiskus podkreślił, że z charakteru prawnego wniesienia wkładu do spółki handlowej wynika pewna dwoistość świadczeń dokonywanych w ramach takiej operacji. Z jednej strony wnoszący wkład (aport) przenosi na spółkę, do której dokonuje wkładu, prawo do rozporządzania określonymi składnikami majątku (materialnymi i niematerialnymi), w zamian za co otrzymuje pewne uprawnienia (udziały lub akcje), które posiadają określoną wartość.

Dlatego podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia aportem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do spółki miejskiej z o.o. – zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez spółkę miejską w zamian za wkład niepieniężny. Zatem podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą gmina otrzyma od spółki miejskiej z tytułu dokonania aportu infrastruktury, pomniejszone o kwotę podatku VAT. W niniejszej sprawie zapłatę stanowi wartość nominalna udziałów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 lutego 2015 r., sygn. akt IBPP3/443-1415/14/EJ, LEX nr 255196

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego